Меню
Профил
Език

Категории

За въпроси:

 
 

Условия за ползване


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Мина ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
 

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- възможност за участие чрез коментари в сайта;

- възможност за покупка на продукти през сайта;
- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
- получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Мина ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.


II. Общи разпоредби 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Мина ЕООД.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.
При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментариМина ЕООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.


III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

Всички елементи на съдържанието на уебсайта www.oleomac.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, снимки, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Мина ЕООД.
Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на Мина ЕООД без изрично предварително писмено разрешение на Мина ЕООД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.
Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта www.oleomac.bg без изрично предварително писмено разрешение на Мина ЕООД.
Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Мина ЕООД
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Мина ЕООД, е забранено.


IV. Конфиденциалност
Мина ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
Мина ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Мина ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).
С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Мина ЕООД на адрес: София 1582, ж.к. Дружба 2, бл. 311А
или e-mail online@idg.bg

V. Гаранции и отговорности

Мина ЕООД чрез www.oleomac.bg прави всичко възможно, за да поддържа продуктите, информацията за тях и техните цени точни и актуални, без да гарантираме абсолютна пълнота и точност на тази информация. Предоставяме услугите и информацията във вида, в който са, без гаранция за това, че ще бъдат непрекъснати във времето. 

Мина ЕООД не носи отговорност за никакви вреди или пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с ползването или невъзможността за ползване на услугите www.oleomac.bg.

Важат законите на българското право.


VI. Регистрация
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходимо да се регистирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил.
При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. 
Мина ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.

Мина ЕООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
Мина ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.


VII. Промени
Мина ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Мина ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите според пазарните условия и промени от страна на доставчиците на фирмата, без предварително уведомяване. Информацията в сайта може да съдържа технически неточности, сгрешени снимки, както и промяна в дизайна на продуктите, като за това Мина EООД не носи отговорност и Потребителят е наясно с риска!  Мина ЕООД се задължавари сигнал от Ваша страна да отстрани всички неточности възможно най-скоро!

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Мина ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!